٧٦ - چون عاشقتم نميخوام تغييرت بدم

اگر كسى را دوست داريم بايد همونطورى كه هست دوستش داشته باشيم و او را بپذيريم، تلاش براى تغيير شريك زندگيمون ميتونه ما رادچار مشكل و درد سرهاى مختلفى كنه كه شايد حتى تصورش را هم نكنيم، بهتره درست انتخاب كنيم تا بتونيم يك سرى كمبودها را همتحمل كنيم و بپذيريم

تهیه کتاب هاى من و پادکست شادی درون از طریق واتساپ 

whatsapp : 09903527712

لینک شبکه های اجتماعى

instagram : sepblog

twitter : sepblog69

telegram : sepblog

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more