٦٩ - ناله كردن را كنار بگذاريم

بين بيان احساسات و دائماً ناله كردن يك مرزى هست كه اگر آن را ناديده بگيريم گرفتار رنج و غم و اندوه ميشيم و هر روزمون با صحبتدر مورد موضوعات ناراحت كننده خواهد گذشت

تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ 

whatsapp : 09903527712

لینک شبکه های اجتماعى

instagram : sepblog

twitter : sepblog69

telegram : sepblog

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more