صلح درون

صلح درون header image 1
December 30, 2019  

اپیزود ٣٣ - به زخم هاى خودت افتخار كن

December 30, 2019

رشد تو از زمانى شروع ميشه كه خودت را با وجود تمام محاسن و معايب و ويژگى هاى مثبت و منفى كه دارى، در كنار هم بپذيرى و به وجود خودت افتخار كنى

instagram : @sepblog