صلح درون

صلح درون header image 1
December 25, 2019  

اپیزود ٣٢ - حرف هاى نزده ميتونه تو را نابود كنه

December 25, 2019

 خيلى از مشكلات ما به خاطر حرف هاى نزده اى هستند كه سالها درون خودمون نگهشون داشتيم و باعث ايجاد خشم و كينه و تنش و اضطراب در ما شده اند

instagram : @sepblog