صلح درون

صلح درون header image 1
December 17, 2019  

اپیزود ٣٠ - غم گذشته و نگرانى هاى آينده را رها كن

December 17, 2019

 ميگن اگه ناراحتى در فكر گذشته اى و اگر استرس دارى درگير آينده اى، پس هر دو را رها كن و در زمان حال از زندگيت لذت ببر

instagram : @sepblog