صلح درون

صلح درون header image 1
December 4, 2019  

اپیزود بیست و پنجم - تو به اندازه كافى خوب هستى، خودت را قبول داشته باش

December 4, 2019

تو نه از كسى كمترى و نه از كسى بالاترى، خودت را باور كن و از وجود خودت لذت ببر

instagram : sepblog