صلح درون

صلح درون header image 1
December 11, 2019  

اپیزود بیست و هشتم - تو از اهدافت مهم تری

December 11, 2019

 ميگن كه زندگى بدون هدف معنى نداره اما ازون مهم تر خوبه بدونى كه وجود توئه كه به زندگيت معنا ميده، قدر خودتو بيشتر از هر چیز ديگه اى بدون

instagram : sepblog