صلح درون

صلح درون header image 1
December 4, 2019  

اپیزود بیست و ششم - انتقام نفرات قبلى را از آدم هاى بعدى نگير

December 4, 2019

  آدم ضعيف انتقام ميگيره و آدم قوى ميبخشه و ميگذره، انتخاب كن كه ميخواى كدوم جايگاه را داشته باشى

instagram : sepblog