صلح درون

صلح درون header image 1
January 4, 2020  

اپيزود ٣٦ - آدم شكست ناپذير چه کسیه؟

January 4, 2020

آدم شكست ناپذير كسى نيست كه شكست نميخوره، بلكه كسيه كه ياد گرفته با شكست هاى خودش روبرو بشه و با اونها درست برخورد كنه و ميدونه كه با وجود ناكامى ها بايد دوباره قواى خودش را جمع كنه و بلند بشه و به تلاش ادامه بده تا بتونه به اهدافش دست پيدا كنه

instagram : @sepblog