صلح درون

صلح درون header image 1
December 23, 2019  

اپيزود ٣١ - تعريف آدما از خودشون، الزاماً بيان كننده واقعيت اونها نيست

December 23, 2019

به جاى باور كردن تعاريف آدم ها از خودشون، به شناخت و برداشت خودت از اونها اعتماد و تكيه كن

instagram : @sepblog