اپيزود ٣١ - تعريف آدما از خودشون، الزاماً بيان كننده واقعيت اونها نيست

به جاى باور كردن تعاريف آدم ها از خودشون، به شناخت و برداشت خودت از اونها اعتماد و تكيه كن

instagram : @sepblog

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App